Salgs- og leveringsbetingelser

Generelt

Nærværende salgs- & leveringsbetingelser er gældende ved enhver leverance af varer eller ydelser fra balance.as. Alle aftaler omkring ændringer eller tilpasninger af aftalen skal være skriftlige. Aktieselskabet balance.as er i det følgende benævnt sælger. Køberen af produktet eller ydelsen er benævnt køber.

 

Tilbud

Alle tilbud afgivet af sælger er gældende i 30 dage, medmindre andet er specifikt angivet i tilbuddet. Accept af tilbud sker skriftligt af køber på sælgers ordrebekræftelse.

 

Priser & betalingsbetingelser

Timer til softwareudvikling og konsulentassistance faktureres pr. påbegyndt kvarte time. Sælgers timepris fremgår af sælgers prisliste/tilbud.

Anførte priser er altid ekskl. moms og afgifter, medmindre andet fremgår.

Betalingsbetingelserne er netto kontant 8 dage fra fakturadatoen, medmindre andet er skriftligt aftalt. Betales købesummen ikke rettidigt kan sælger beregne morarenter. Selvom køber betaler morarenter og rykkergebyr, afskærer dette ikke sælger fra at kræve erstatning for yderligere tab som købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre. Ved købers misligholdelse har sælger ligeledes ret til at standse yderligere leverancer til køber. Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modforordninger. Arbejdsopgaver, der udføres udenfor normal arbejdstid, tillægges 50% af den normale timepris. Normal arbejdstid er mandag til fredag i tidsrummet 8:00 til 17:00.

 

Transport & opholdsudgifter

Transport og opholdsudgifter i forbindelse med opgaveløsning for køber, betales af køber ud fra den gældende prisliste, evt. tilbud eller aftale. Ejendomsforbehold: Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer eller ydelser indtil fuld betaling har fundet sted med evt. tillæg af renter og omkostninger.

 

Levering & forsinkelse

Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand bringer det solgte til køber. Levering sker for købers regning og risiko, dvs. at omkostninger på forsendelse og evt. forsikring viderefaktureres til køber med mindre andet er aftalt. Software og hardware installeres normalt af sælger på købers adresse på alm. timebasis. Skal software eller hardware fremsendes pålægges et leveringsgebyr, hvad enten dette sker elektronisk, via postforsendelse eller fragt. Størrelsen af gebyret fremgår af sælgers prisliste. Sælger skal ved forsendelse påse at det solgte emballeres forsvarligt.

Hvis en leveringsdato er aftalt forpligter sælger og køber sig til at gøre sit yderste for at leveringsdatoen kan overholdes. Dog tages forbehold for anerkendte force majeure situationer såsom arbejdskonflikt, krig, brand, vareknaphed og uroligheder samt forsinkelser eller fejl hos underleverandører.

Sælger påtager sig ikke nogen erstatningspligt i forbindelse med en forsinket levering. Såfremt en forsinkelse på væsentlige dele af en leverance overskrider 2 måneder på grund af sælgers forhold, er køber berettiget til at annullere aftalen. Hvis en levering af en vare eller ydelse må udskydes på grund af købers forhold, er køber forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om leveringen var sket til aftalt tid.

 

Udvikling af software & konsulentbistand

Udvikling af software og konsulentbistand kan ske på timebasis eller efter tilbud. Såfremt køber ønsker tilbud aftales omfanget af opgaven forinden skriftligt. Køber eller sælger udarbejder en kravspecifikation og i de tilfælde, hvor opgaven anses for uigennemskuelig, vurderes opgaven ligeledes gennem en foranalyse. Den arbejdstid som sælger evt. måtte bruge i forbindelse med kravspecifikationen og foranalysen, betales normalt af køber på alm. timebasis.

Køber afgør i hvilken grad der skal udarbejdes manualer og dokumentation til udviklet software. Udarbejdelse af manualer sker på alm. timebasis, medmindre andet fremgår af evt. tilbud.

 

Salg af hardware & pakkesoftware

Hardware og pakkesoftware installeres af sælger, medmindre køber har andre ønsker. Installationen foregår på alm. timebasis, medmindre andet fremgår af evt. tilbud.

Manualer til pakkesoftware og hardware forekommer ofte kun på engelsk.

 

Særlige regler for programmel

Kunden er forpligtet til at respektere balance.as og eventuelle andre leverandørers til enhver tid gældende licensvil­kår og ejendoms-/ ophavsret til leveret programmel, herunder at kunden alene erhverver brugsret til det leverede programmel og i øvrigt er indforstået med at overholde dansk ret til enhver tid gældende regler for omgang med programmel, der er beskyttet af ophavsret.

Ved udvikling ifm. konsulentassistance ejer køber ophavsretten til kildekoden af de solgte timer. Sælger forbeholder sig dog ret til at genbruge såvel opnået viden som alle dele af den udviklede kildekode i andre sammenhænge.

 

Garanti på udviklet software & konsulentbistand

På software, udviklet i henhold til tilbud, yder sælger 3 måneders garanti imod fejl og mangler, når det kan fastslås, at det leverede ikke lever op til det aftalte. Sælger udbedrer således fejl eller mangler konstateret i garantiperioden uden beregning.

Udbedringen sker i henhold til god skik indenfor branchen og omgåelse af fejl kan i visse situationer være nødvendig. Køber er forpligtet til at være sælger behjælpelig med fejlmeddelelser og anden dokumentation som sælger måtte finde nødvendig for at udbedre problemet.

Når konsulentbistand er ydet eller software er udviklet på timebasis, uden en forudgående skriftlig aftale omkring opgavens art og omfang, yder sælger ikke garanti på opgaven, men afhjælper gerne eventuelle problemer på timebasis.

 

Garanti på hardware & pakkesoftware

For hardware og pakkesoftware følger sælger altid producentens eller distributørens garantibestemmelser for varen. Normalt ydes der altid mindst 1 års garanti imod fabrikationsfejl på hardware.

Garantien på pakkesoftware varierer og begrænser sig i reglen til fysiske fejl og ikke softwarefejl. Sælger kan på købers forespørgsel oplyse nærmere omkring hvilken garantipolitik der føres for den enkelte vare.

Når køber modtager varer fra sælger skal køber ved leveringen foretage en kort undersøgelse af varerne. Er der fejl eller mangler som køber ønsker at påberåbe sig, skal køber hurtigst muligt og senest 8 dage efter leveringen give sælger meddelelse herom. Er reklamationen berettiget vil problemet med varen blive afhjulpet for sælgers regning indenfor rimelig tid.

 

Returnering & annullering

Returnering af varer samt annullering af ordrer kan kun ske imod forudgående aftale med sælger. Ved annullering af en ordre samt ved returnering af varer, har sælger ret til at fakturere de omkostninger sælger måtte have haft på sagen til køber. Den tid der evt. måtte være blevet brugt på sagen har sælger ligeledes ret til at fakturere køber til alm. timepris.

Ved købers berettiget annullering på grund af forsinkelse (jfr. afsnit 5), kan sælger ikke kræve sine omkostninger dækket. Sælger bevarer dog under alle omstændigheder ejendomsretten til alt leveret, der ikke er betalt.

 

Ansvarsbegrænsning

Sælger hæfter ikke for tab eller skader, herunder driftstab, avancetab, tab af data eller programmel, tidstab, udgifter til omkørsler eller lignende, selvom dette er en følge af en forsinkelse, mangel eller fejl ved det solgte. Sælger kan endvidere ikke gøres økonomisk ansvarlig for følgeskader forårsaget af det solgte. Ved en følgeskade forstås at en fejl, mangel eller forsinkelse forårsager skade på et produkt, forholdet til en kunde eller på anden vis bevirker et økonomisk tab. Ønsker køber i en specifik sag at sælger skal påtage sig et nærmere defineret økonomisk ansvar kan dette dog aftales særskilt for denne aktuelle sag. Enhver aftale herom skal være skriftlig. Dog gælder imidlertid altid at ethvert økonomisk krav imod sælger, aldrig kan overstige fakturabeløbet for netop den vare eller ydelse der forårsagede kravet imod sælger. I situationer hvor sælgers alm. erhvervsansvarsforsikring helt eller delvist dækker en skade, holdes køber skadesløs i den udstrækning forsikringen dækker. En kopi af forsikringsbetingelserne kan rekvireres hos sælger.

 

Lovvalg & værneting

Nærværende salgs og leveringsbetingelser er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse imellem køber og sælger skal forsøges løst gennem aftale. Mislykkes dette skal uoverensstemmelsen afgøres efter dansk ret.

 

IMG_0005_Balance.png
Kontakt
Lauge Skriver Grønlund

Send mig en mail
Eller ring til os på 7478 3400

Tablets4®Production | Lifetime Kidsrooms

balance.as har lige sparet Lifetime Kidsrooms for meget tid - og mange skridt. De har investeret i en løsning, som via en tablet hjælper deres produktionsmedarbejdere med realtids-opdateret data. Og løsningen virker. Her er hvad de siger:

Læs mere

Aktieselskabet balance.as

Kokholm 1C - 6000 Kolding
Tlf. 74 78 34 00
mail@balance.as

  • Klik her for support Luk support vindue

    balance.as support

    Med online support kan balance.as fjernstyre din pc eller Mac.

    Support med TeamViewer

    Aktieselskabet balance.as

    Kokholm 1C - 6000 Kolding
    Tlf. 74 78 34 00
    mail@balance.as

    Åbningstider:
    Mandag–torsdag: 08:00 – 16:00
    Fredag: 08:00 – 15:00

  • SUPPORT

    balance.as support

    Med online support kan balance.as fjernstyre din pc eller Mac.

    Support med TeamViewer

    Aktieselskabet balance.as

    Kokholm 1C - 6000 Kolding
    Tlf. 74 78 34 00
    mail@balance.as

    Åbningstider:
    Mandag–torsdag: 08:00 – 16:00
    Fredag: 08:00 – 15:00